PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OM DIGITAL SOLUTIONS

Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování, zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů společností OM Digital Solutions GmbH – Odštěpný závod, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, IČO: 09691201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79618 („OMDS“ anebo „Správce“).

I. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů prováděných Správcem pro účely:

  • provozování věrnostního programu Můj Olympus v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, email, adresa, telefonní číslo a údajů o zakoupených produktech - název modelu, výrobní číslo, datum nákup;
  • zvyšování kvality poskytovaných služeb, záručního a pozáručního servisu a vyřízení reklamací, dotazů, připomínek či návrhů týkajících se kvality zboží a služeb shromážděných prostřednictvím webového formuláře či sdělených prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí a/nebo nahrávaného telefonického hovoru (infolinka) v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail a dalších Vámi poskytnutých údajů a informací týkajících se zmíněného účelu zpracování;
  • registrace v souvislosti se zasíláním zpravodaje a marketingových sdělení v rozsahu jméno, příjmení a e-mail
  • přizpůsobení obsahu webových stránek Správce, zejména pokud jde o zobrazení nabídky.

II. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost OMDS zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování bez souhlasu: Poskytnutí a zpracování osobních údajů pro účely uvedené pod písm. a) článku I těchto Podmínek je nezbytné pro poskytnutí příslušné služby (účast v soutěži). Poskytnutí a zpracování osobních údajů pro účely uvedené pod písm. b) článku I těchto Podmínek je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, kterými je zejména zájem na zvyšování kvality zboží a služeb, přičemž v případě zpracování osobních údajů za účelem vyřizování reklamace je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce.

Proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, lze vznést kdykoli námitku.

Zpracování údajů se souhlasem: Osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené pod písm. c) a d) článku I těchto Podmínek jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.

Pokud jste souhlasil s registrací a zasíláním zpravodaje, udělil jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a promočních nabídek lze odvolat po obdržení každé jednotlivé zprávy a tato obchodní sdělení a marketingové nabídky Vám nebudou již po odvolání zasílány.

Pro účel zpracování osobních údajů za účelem přizpůsobení obsahu webu používá Správce v rámci provozu webu tzv. cookies (tj. malé textové soubory, které ukládá internetový server do internetového prohlížeče návštěvníka webu). Více informací naleznete zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.

III. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s registrací do věrnostního klubu Můj Olympus a registrací pro zasílání zpravodaje jsou uchovávány po dobu, po kterou bude Správce vyvíjet svoji obchodní činnost, resp. do odvolání dobrovolně uděleného souhlasu.

Pro účely přizpůsobení funkčnosti a obsahu webových stránek jsou cookies uchovávány po dobu nezbytně nutnou. Více informací naleznete zde.

IV. PŘEDÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům OMDS a/nebo níže uvedeným zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování:

  • Solution Partner, s.r.o. Freyova 1/12, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 649 45 189, pro účel zpracování uvedený pod písm. a) a c) článku I těchto Podmínek,
  • Pythagoras, s.r.o. Freyova 1/12, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 251 10 497, pro účel zpracování uvedený pod písm. a) článku I těchto Podmínek,
  • Etnetera a.s., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 251 03 814, pro účely zpracování uvedené pod písm. a) a d) článku I těchto Podmínek.

Zpracování osobních údajů může být prováděno případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však OMDS v současné době pro tyto účely nevyužívá.

V. POUČENÍ O PRÁVECH

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost OMDS nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu. Společnost OMDS není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů. Velká část informací a promočních nabídek, publikovaných na těchto stránkách má omezenou dobu platnosti.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podmínky zpracování osobních údajů jsou k dispozici on-line na internetových stránkách Olympus. Pro další informace o zpracování údajů společností OMDS, nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře.

Poslední aktualizace dne 1. 1. 2021