VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KLUBU MŮJ OLYMPUS

I. ÚVOD

Můj Olympus (dále jen „Klub“) je věrnostní program určený pro majitele a příznivce výrobků obchodní značky Olympus dodávaných a distribuovaných společností OM Digital Solutions GmbH - Odštěpný závod, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, IČO: 09691201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79618 (dále jen „OMDS"). Zájemci se stávají členy Klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svou registrací nebo jiným, zákonem předpokládaným, projevem vůle.

II. ČLENSTVÍ V KLUBU MŮJ OLYMPUS

Členem Klubu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm v České nebo Slovenské republice, která souhlasí s těmito Všeobecnými pravidly klubu Můj Olympus. Členem Klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství v Klubu je bezplatné. Členové Klubu, kteří si zaregistrovali alespoň jeden výrobek Olympus, mohou využívat veškeré výhody věrnostního programu. Členové Klubu, kteří nemají zaregistrovaný výrobek Olympus, mohou mít přístup k některým výhodám a funkcím blokovaný.

III. ZÁNIK ČLENSTVÍ V KLUBU MŮJ OLYMPUS

Členství v Klubu zaniká z těchto důvodů:

  • Člen Klubu úmyslně uvedl nesprávné údaje při registraci
  • Člen Klubu zneužil výhod, které mu Klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s těmito Všeobecnými pravidly klubu Můj Olympus či jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy vůči společnosti OMDS či vůči jiným členům Klubu
  • Na žádost člena Klubu
  • Ukončením činnosti Klubu

IV. PŘÍSTUP K OSOBNÍMU ÚČTU V KLUBU MŮJ OLYMPUS

Člen Klubu si při registraci zvolí přístupové údaje, které mu umožňují na internetové stránce http://www.mujolympus.cz přihlásit se na svůj osobní účet. Prostřednictvím tohoto účtu může člen Klubu aktualizovat své osobní údaje a využívat nabízených výhod. V případě podezření, že přístupová data jsou známa některé další osobě, je nutné, aby člen Klubu bezodkladně informoval provozovatele Klubu. Za škody vzniklé následkem neučiněného nebo pozdě učiněného oznámení o zneužití přístupových údajů ručí společnost OMDS pouze v případě hrubého zavinění ze své strany.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENŮ KLUBU MŮJ OLYMPUS

Ochrana osobních údaje se řídí Podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny na internetových stránkách klubu Můj Olympus zde.

VI. PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 30 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na zaregistrované výrobky Olympus o 6 měsíců (celková záruka je pak 24+6 měsíců) se vztahuje pouze na fotoaparáty, objektivy a dalekohledy označené výrobním číslem, které byly registrovány na stránkách Klubu nejpozději do 24 měsíců od data jejich nákupu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společnost OMDS si vyhrazuje právo na zveřejnění výherců soutěží pořádaných v rámci Klubu, včetně jmen výherců, a to bez jejich souhlasu a bez finančních náhrad. Veškeré odměny v rámci Klubu nejsou právně vymahatelné. Společnost OMDS si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla klubu Můj Olympus. Členové Klubu budou o těchto změnách informováni. Společnost OMDS si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost Klubu, datum ukončení Klubu musí být však včas oznámeno.

Pro další informace o zpracování údajů společností OMDS, nás neváhejte kontaktovat.

Poslední aktualizace dne 1. 1. 2021